Alumni Committee

Alumni Executive Committee (2009-2015)

Sr.

Name

Post

(1)

Shri. Mahesh Bharuka

- Chairman

(2)

Shri. Kishore Dhole

Vice-Chairman

(3)

Shri. Ganesh Kathane

- Secretary

(4)

Shri. Kamal Gandhewar

- Joint Secretary

(5)

Dr. Ahfaz Ansari

- Treasurer

(6)

Shri. Ankush Bawankule

- Member

(7)

Shri. Sarfaraz Khan

- Member

(8)

Shri. Abdul Gaffar Ansari

- Member

(9)

Shri. Sudam Rakhade

- Member

(10)

Shri. Basit Ali Haidry

- Member

(11)

Miss. Adeeba Khan

- Member

(12)

Miss. Sujata Naidu

- Member

(13)

Miss. Sushma Bangare

- Member

(14)

Shri. Mohan Satpute

- Member

(15)

Shri. Shyam Tamboli

- Member

(16)

Dr. Mahendra Bagade

- Co-ordinator

(17)

Dr. K. Roychoudhury

- Principal