Junior Teaching Staff

Name : Designation
1.
Mrs.L.A.Dubey : Vice-Principal
2.
Mrs. S.J.Agrawal : Supervisor
3.
Shri. C. M. Kayande : .J.C.Teacher
4.
Shri.D.S. Ayyar : .J.C.Teacher
5.
Shri P. D. Badgainya : .J.C.Teacher
6.
Shri. Shakeel Ahmad : .J.C.Teacher
7.
Mrs. S.B.Bhoumik : .J.C.Teacher
8.
Mrs. P. P. Nimonkar : J.C.Teacher
9.
Dr. S. N. Agrawal : J.C.Teacher
10.
Shri. N. D. Mendhe : J.C.Teacher
11.
Shri. V. B Wanjari : J.C.Teacher
12.
Shri. Y. B. Marchatwar : J.C.Teacher
13.
Shri D.N Rewatkar : J.C.Teacher
14.
Shri V.G Bhat : J.C.Teacher
15.
Mrs. N.M. Wankhede : J.C.Teacher
16.
Mrs. S.P. Nimbalkar : J.C.Teacher
17.
Mrs. S.R. Wasnik : J.C.Teacher
18.
MS. V.N. Maske : J.C.Teacher
19.
Mohd Zubiar Ahmad : J.C.Teacher
20.
Mrs. H.N. Sidam : J.C.Teacher
21.
Mrs. Kiran P. Pudke : J.C.Teacher
22.
Ku. S. S. Makde : J.C.Teacher
23.
Ku. S.D. Joshi : J.C.Teacher
24.
Ku. K.N. Pethe : J.C.Teacher
25.
Shri. V.S. Kshirsagar : J.C.Teacher
26.
Shri P.B. Gaurkar : J.C.Teacher
27.
Shri. Komal R. Gandhewar : J.C.Teacher
28.
Ku. Rupali R. Adhau : Shikshan Sewak
29.
Ku. Ankita R. Choudhary : Shikshan Sewak
30.
Lalit D. Masurkar : Shikshan Sewak
31.
Shri. Raju S. Ambileduke : Shikshan Sewak
32.
Mrs. M.P.Nagpure : Shikshan Sewak
33.
Shri. Pankaj R. Watkar : Shikshan Sewak
34.
Ms. Lokeshwari R. Mahalle : Shikshan Sewak
35.
Ms. Vrunda T. Parate : Shikshan Sewak
36.
Shri. Ashish S. Kshirsagar : Shikshan Sewak
37.
Mrs. S.S Kayarkar : Shikshan Sewak
38.
Mrs. S.C. Admane : Shikshan Sewak
39.
Mrs. Heena Kausar : Shikshan Sewak